Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

Deklaracja dostępności Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku

Przedszkole Miejskie nr 3 w Przeworsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Materiały wideo nie mają alternatywnej zawartości w postaci audiodeskrypcji,
 • Zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępność

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Lilianna Nadbereżny.
 • E-mail: lnadberezny@interia.pl
 • Telefon: 166487661

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Alicja Romankiewicz – Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 3 w Przeworsku
 • Adres: Przedszkole Miejskie nr 3
  ul. Konopnickiej 21
  37-200 Przeworsk
 • E-mail: pm3@przeworsk.um.gov.pl
 • Telefon: 166487661

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do przedszkola prowadzi jedno wejście od ul. M. Konopnickiej, bez podjazdu dla wózków. Budynek przedszkola jest obiektem piętrowym, nie posiada windy. W środku budynku występują progi i schody ograniczające poruszanie. Budynek nie posiada toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych. Tuż przy budynku znajduje się parking ogólny, bez parkingu dla osób niepełnosprawnych. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Wielkość czcionki
Kolor tła