Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

Zapisy do Przedszkola

Zarządzenie Nr 2/2021

Burmistrza Miasta Przeworska

z dnia 8 stycznia 2021 r.

w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2021/2022

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 713 ze zm.), oraz art. 131 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 2/2021

Burmistrza Miasta Przeworska

z dnia 8 stycznia 2021 r.

Zasady rekrutacji:

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art. 131 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) – do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  • dzieci 3-4-5-6 letnie ( urodzone w latach 2015-2018),
  • dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.

 

 

Kryterium punkty
I etap rekrutacji
Dziecko z rodziny wielodzietnej ¹ 10
Dziecko niepełnosprawne 10
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego 10
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych 10
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo 10
Dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego ² 10
Dziecko objęte pieczą zastępczą 10
II etap rekrutacji
Dziecko obojga rodziców pracujących z udokumentowanym zatrudnieniem ³ 10
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 10
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne
w przedszkolu pierwszego wyboru
5
Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek w Gminie Miejskiej Przeworsk 5

1. rodzina wielodzietna oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

2. samotne wychowanie – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko.

3. wymagane: udokumentowanie zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym.

 

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 10 lutego 2021 r.

do 10 marca 2021 r.

od 4 maja 2021 r.

do 14 maja 2021 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 15 marca 2021 r.

do 19 marca 2021 r.

od 17 maja 2021 r.

do 31 maja 2021 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 26 marzec 2021 r. 7 czerwiec 2021 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 16 kwietnia 2021 r. do 14 czerwca 2021 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
23 kwiecień 2021 r. 21 czerwiec 2021 r.

 

Wielkość czcionki
Kolor tła