Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

Informacje rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z korzystaniem z usług Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Marii Konopnickiej 21 w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym, w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Miejskie Nr 3 w Przeworsku z siedzibą: 37-200 Przeworsk, ul. Marii Konopnickiej 21 ,
  • kontakt do Inspektora Ochrony Danych – Sławomir Rejman, tel. 694 313 694, e-mail rejman@gmail.com
  • Pani/Pana dane osobowe, a także dane Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz zachorowaniu na covid-19, a także prawidłowego funkcjonowania przedszkola – w okresie uruchomienia placówki w reżimie sanitarnym, w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Przetwarzanie danych w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz zgodnie ze Statutem Przedszkola, a także przepisy szczególne wprowadzone w okresie wprowadzenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, w szczególności w oparciu o § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm. ) oraz wytycznych GIF z dnia 30 kwietnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki na dziećmi do lat 3, a także rekomendacji MZ i MEN, a także wypełnienie w tym zakresie zadań publicznych- w zw. z art. art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit e RODO, a w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust 2 lit. g RODO. W przypadku podania dodatkowych danych w sposób dobrowolny podstawą ich przetwarzania będzie zgoda tj. art. 6 ust.1 lit a RODO- w stosunku do danych zwykłych, natomiast w stosunku do danych szczególnej kategorii art. 9 ust.2 lit. a RODO. W przypadku podjęcia działań w oparciu o zapewnienie bezpieczeństwa naszych pracowników i dzieci przebywających na terenie placówki możliwe będzie przetwarzanie państwa danych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. d RODO (przetwarzanie danych w celu ochrony żywotnych interesów pracowników i dzieci przebywających na terenie placówki).
  • dane zostały zebrane bezpośrednio od Pani/Pana, podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkiem ustawowym, wymaganym w związku z uczęszczaniem dziecka do przedszkola, w okresie epidemii ogłoszonej, w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Nie podanie tych danych uniemożliwi uczęszczanie dziecka do przedszkola w okresie reżimu sanitarnego związanego z możliwością zakażenia koronawirusem i zachorowaniem na covid-19. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i nie wpłynie na możliwość uczęszczania dziecka do przedszkola. Zgodę można w każdej chwili wycofać, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wysyłając maila na adres przeworsk.um.gov.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, na adres naszej placówki. Można też taki wniosek o wycofanie zgody zgłosić pisemnie w nasze placówce.
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody),
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Niepodanie danych w zakresie wymaganym przez przepisy prawa może skutkować pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.

Dyrektor Przedszkola

Alicja Romankiewicz

Wielkość czcionki
Kolor tła