Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

Certyfikat Rejonowy Szkoły Promującej Zdrowie dla

 

Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku

 

 

 

Certyfikat

 

przyjęcia

 

Miejskiego Przedszkola nr 3 w Przeworsku

 

do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

 

w województwie podkarpackim

 

 

 

Nasze Przedszkole:
• Jest środowiskiem w którym realizowana jest funkcja: opiekuńcza, wychowawcza i dydaktyczna. Przedszkolaki nie tylko zaczynają się tu uczyć, ale także poznają świat , nawiązują szersze jak rodzina kontakty z innymi, przeżywają swoje pierwsze porażki i sukcesy, odpoczywają, bawią się itp. Przedszkole jest więc miejscem, w którym dzieci powinny dobrze się czuć.
• Jest elementem środowiska lokalnego: oba te środowiska wzajemnie na siebie oddziałują.
• Jest miejscem, które przygotowuje przedszkolaków do następnego etapu edukacji, ale również do życia, w tym do dokonywania „zdrowych” wyborów.

 

Cele:
• Tworzenie warunków (fizyczne i społeczne), sprzyjających ochronie i pomnażaniu zdrowia.
• Umożliwianie aktywnego uczestnictwa dzieci i rodziców w działaniach na rzecz zdrowia.

 

Zdrowie:
• Ma cztery wymiary: fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy, które powinny być w harmonii.
• Decyduje o jakości życia ludzi obok wykształcenia i warunków ekonomicznych.

 

Definicja przedszkola promującego zdrowie:
Przedszkole promujące zdrowie to miejsce , które współpracuje z rodzicami dzieci i społecznością lokalną:
• systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności przedszkolnej,

 

• wspiera rozwój kompetencji przedszkolaków i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

 

Standardy przedszkola promującego zdrowie które wyróżniają nas od innych placówek.

 

Przedszkole promujące zdrowie dąży do osiągania celów i realizuje zadania określone w podstawie programowej kształi innych obowiązujących aktach prawnych i ponadto:

 

 1. Koncepcja pracy przedszkola, jego struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności przedszkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

 2. Klimat społeczny przedszkola sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu dzieci, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz rodziców .

 3. Przedszkole realizuje edukację zdrowotną dla dzieci, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

 4. Warunki pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu przedszkolaków, nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz współpracy z rodzicami.

 

Przedszkolny zespół promocji zdrowia tworzą :

 

Dyrektor przedszkola, wszyscy nauczyciele pracujący w naszej placówce, pracownicy, szefowa kuchni oraz intendentka.

 

Koordynatorem przedszkolnego zespołu promocji zdrowia jest

 

Pani Dyrektor Alicja Romankiewicz oraz Pani Barbara Krzan.

 

Członkowie:

 

Koordynator wojewódzki:
• Pani Mariola Kiełboń

 

Koordynatorzy rejonowi:
• Pani Teresa Krasnowska
• Pani Anna Sawicka

 

Zadania Koordynatora

 

Przedszkolny koordynator

 

Przedszkolny koordynator pełni rolę lidera (przewodnika, przywódcy) i „agenta” (promotora, rzecznika) zmian, inicjuje i ułatwia ich dokonywanie, stwarza warunki do pracy przynoszącej sukcesy.

 

Zadania przedszkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia

 

 1. Upowszechnianie koncepcji Promocji Zdrowia w społeczności przedszkolnej.

 2. Pozyskiwanie uczestnictwa członków społeczności przedszkolnej i sojuszników wśród rodziców i w społeczności lokalnej oraz motywowanie ich do wspólnych działań.

 3. Inicjowanie, organizacja i koordynowanie prac związanych z dokonywaniem diagnozy, plano­waniem działań, ich realizacją i ewaluacją wyników.

 4. Współudział w kształceniu pracowników przedszkola w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

 5. Kierowanie pracą przedszkolnego zespołu promocji zdrowia.

 6. Prowadzenie dokumentacji działań przedszkola w zakresie promocji zdrowia.

 7. Współdziałanie z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ.

 8. Rozwijanie własnych umiejętności osobistych i społecznych, w tym współdziałania z innymi ludźmi i kierowania wspólnie podjętymi działaniami.

 

Osoba, która dobrowolnie podejmuje decyzję o pełnieniu roli przedszkolnego koordynatora, powinna do­kładnie poznać i zrozumieć koncepcję SzPZ. Niezbędne jest jej uczestnictwo w warsztatach i innych formach szkoleń, zapoznanie się
z doświadczeniami innych szkół i przedszkoli.

 

Przedszkolny koordynator powinien posiadać i rozwijać następujące cechy:

 

– przekonanie o słuszności koncepcji SzPZ, motywacja do jej wdrażania i propagowania w przedszklu i poza nim (także w społeczności lokalnej),

 

– cechy osobiste: umiejętność twórczego i strategicznego myślenia, zarządzania sobą w czasie, otwartość, elastyczność, konsekwencja, gotowość do uczenia się oraz rozwoju osobistego,

 

– stosunek do ludzi (współpracowników), który cechuje: partnerstwo, umiejętność komunikowania się i współdziałania, motywowanie innych do uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i w realizacji zadań; wspieranie innych w działaniu; stwarzanie poczucia bezpieczeństwa.

 

Zadania zespołu do spraw promocji zdrowia

 

Przedszkolny zespół promocji zdrowia wspiera działania przedszkolnego koordynatora.
Zadania i organizacja pracy przedszkolnego zespołu promocji zdrowia:
. Wspieranie pracy przedszkolnego koordynatora i aktywny udział w: przeprowadzaniu diagnozy, planowaniu działań, ich realizacji i ewaluacji wyników,
organizacji szkoleń w zakresie promocji zdrowia, prowadzeniu dokumentacji działań w zakresie promocji zdrowia i pracy przedszkolnego zespołu.
. Zespołowe podejmowanie decyzji.
. Ustalenie reguł pracy zespołu i zakresu zadań poszczególnych członków.
. Rozwijanie umiejętności osobistych i społecznych członków zespołu.
. Organizacja spotkań zespołu: cykliczność spotkań, z zapowiedzianym wcześniej tematem, zaplanowanie spotkań podsumowujących różne etapy pracy,
. Spotkania otwarte – „każdy mile widziany”,
. Praca metodą warsztatową, z aktywnym zaangażowaniem wszystkich uczestników (praca w małych grupach, wspólne poszukiwanie rozwiązań).

 

 

Przedszkolny zespół promocji zdrowia powinny tworzyć osoby pracujące, negocjujące i współdziałające w osiąganiu wspólnie ustalonego celu. Liczba jego członków może być różna i zmieniać się. Ważne jest, aby w zespole tym były osoby aktywne, otwarte na nowości, zaangażowane, twórcze i przyjazne sobie. Wszyscy członkowie przedszkolnego zespołu powinni dokładnie poznać i zrozumieć koncepcję SzPZ.
Cechą dobrego, skutecznego zespołu jest koncentracja na wspólnym celu, planowaniu działań dla jego osiągnięcia i ewaluacji wyników, pokonywaniu trudności.
Zespół taki charakteryzuje:
– wzajemne zaufanie,
– wysoki poziom zgodności członków co do zadań,
– wspólne rozwiązywanie konfliktów,
– umiejętność słuchania,
– umiejętność podejmowania decyzji i negocjowania.