Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

REKRUTACJA

Dyrektor Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Przeworsku 

informuje, że zapisy nowych dzieci w wieku od 3 do 6 lat do przedszkola na rok szkolny 2022/2023

rozpoczną się od dnia 07.02.2022 r. do dnia 07.03.2022 r.

  • Karty zapisu dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie przedszkola dopiero od dnia 07.02.2022 r.
  • W związku z pandemią COVID-19 wchodząc do przedszkola prosimy przy wejściu zdezynfekować ręce i dostosować się do zaleceń wynikających z reżimu sanitarnego: zachowanie 1,5 metrowego dystansu, obowiązkowa maseczka na usta i nos.
  • Wypełnione karty zapisu dziecka należy składać wyłącznie w sekretariacie przedszkola do dnia 07.03.2022 r. (prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie wszystkich danych).
  • Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola w bieżącym roku szkolnym składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu do 4 lutego 2022 r. (deklaracja do pobrania u nauczycieli poszczególnych grup).

 

 

Zarządzenie Nr 5/2022

Burmistrza Miasta Przeworska

z dnia 4 stycznia 2022 r.

 

w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2022/2023

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1372), oraz art. 131 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr 5/2022

Burmistrza Miasta Przeworska

z dnia 4 stycznia 2022 r.

Zasady rekrutacji:

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk na rok szkolny 2021/2022 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art. 131 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

·         dzieci 3-4-5-6 letnie ( urodzone w latach 2016-2019),

·         dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.

·          

·          

Kryterium punkty
I etap rekrutacji
Dziecko z rodziny wielodzietnej ¹ 10
Dziecko niepełnosprawne 10
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego 10
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych 10
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo 10
Dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego ² 10
Dziecko objęte pieczą zastępczą 10
II etap rekrutacji
Dziecko obojga rodziców pracujących z udokumentowanym zatrudnieniem ³ 10
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 10
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne
w przedszkolu pierwszego wyboru
5
Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek w Gminie Miejskiej Przeworsk 5

·        1. rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

·        2. samotne wychowanie – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko.

·        3. wymagane: udokumentowanie zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym.

 

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 7 lutego 2022 r.

do 7 marca 2022 r.

od 4 maja 2022 r.

do 11 maja 2022 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 14 marca 2022 r.

do 18 marca 2022 r.

od 16 maja 2022 r.

do 20 maja 2022 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 25 marzec 2022 r. 2 czerwiec 2022 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 8 kwietnia 2022 r. do 10 czerwca 2022 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 20 kwiecień 2022 r. 15 czerwiec 2022 r.

 

Wielkość czcionki
Kolor tła