Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

Załącznik do Zarządzenia nr 12/2019 Burmistrza Miasta Przeworska z dnia 5 lutego 2019 r.

Załącznik

do Zarządzenia nr 12/2019

Burmistrza Miasta Przeworska

z dnia 5 lutego 2019 r.

Zasady rekrutacji:

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk na rok szkolny 2019/2020 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art. 131 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) – do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  • dzieci 3-4-5-6 letnie ( urodzone w latach 2013-2016),
  • dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.

 

 

Kryterium punkty
I etap rekrutacji
Dziecko z rodziny wielodzietnej ¹ 10
Dziecko niepełnosprawne 10
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego 10
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych 10
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo 10
Dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego ² 10
Dziecko objęte pieczą zastępczą 10
II etap rekrutacji
Dziecko obojga rodziców pracujących z udokumentowanym zatrudnieniem ³ 10
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 10
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru 5
Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek w Gminie Miejskiej Przeworsk 5
  • 1. rodzina wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
  • 2. samotne wychowanie – oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko.
  • 3. wymagane: udokumentowanie zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym.

 

 

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2019 r.

do 29 marca 2019 r.

od 6 maja 2019 r.

do 17 maja 2019 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 kwietnia 2019 r.

do 12 kwietnia 2019 r.

od 20 maja 2019 r.

do 6 czerwca 2019 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 15 kwiecień 2019 r. 15 czerwiec 2019 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 10 maja 2019 r. do 20 czerwca 2019 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
13 maja 2019 r. 22 czerwca 2019 r.

 

Harmonogram czynności rekrutacyjnych

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsku w roku szkolnym 2018/2019.

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę              w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2018 r.

do 30 marca 2018 r.

od 11 maja 2018 r.

do 24 maja 2018 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych           i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 4 kwietnia 2018 r.

do 6 kwietnia 2018 r.

od 25 maja 2018 r.

do 14 czerwca 2018 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 16 kwiecień 2018 r. 15 czerwiec 2018 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 7 maja 2018 r. do 20 czerwca 2018 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych              i nieprzyjętych 9 maja 2018 r. 22 czerwca 2018 r.

 

Wielkość czcionki
Kolor tła