Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Zarządzenie Nr 6/2023

Burmistrza Miasta Przeworska

z dnia 10 stycznia 2023 r.

 

w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2023/2024

 

 

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 40), oraz art. 131 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

zarządzam co następuje:

1. Ustalam zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk.

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 6/2023

Burmistrza Miasta Przeworska

z dnia 10 stycznia 2023 r.

Zasady rekrutacji:

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk na rok szkolny 2023/2024 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art. 131 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) – do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  • dzieci 3-4-5-6 letnie ( urodzone w latach 2017-2020),
  • dzieci 7 letnie, którym odroczono obowiązek
  • dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.

 

Kryterium punkty
I etap rekrutacji
Dziecko z rodziny wielodzietnej ¹ 10
Dziecko niepełnosprawne 10
Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego 10
Dziecko obojga rodziców niepełnosprawnych 10
Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo 10
Dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego ² 10
Dziecko objęte pieczą zastępczą 10
II etap rekrutacji
Dziecko obojga rodziców pracujących z udokumentowanym zatrudnieniem ³ 10
Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 10
Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne
w przedszkolu pierwszego wyboru
5
Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek w Gminie Miejskiej Przeworsk 5
  1. rodzina wielodzietna– oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,
  2. samotne wychowanie– oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko.
  3. wymagane:udokumentowanie zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym.

 

L.p. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
1 Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 13 lutego 2023 r.

do 13 marca 2023 r.

od 4 maja 2023 r.

do 11 maja 2023 r.

2 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 20 marca 2023 r.

do 24 marca 2023 r.

od 15 maja 2023 r.

do 19 maja 2023 r.

3 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych 27 marzec 2023 r. 1 czerwiec 2023 r.
4 Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 3 kwietnia 2023 r. do 9 czerwca 2023 r.
5 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych
17 kwiecień 2023 r. 16 czerwiec 2023 r.
Wielkość czcionki
Kolor tła