Masz pytania? Zadzwoń

  (16) 648 76 61

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

Zarządzenie Nr 2/2024
Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 3 stycznia 2024 r.
w sprawie ustalenia zasad rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk w roku szkolnym 2024/2025

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. , poz. 40 z późn. zm.), oraz art. 131 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam zasady rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Przeworsk.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2024
Burmistrza Miasta Przeworska
z dnia 3 stycznia 2024 r.

Zasady rekrutacji:

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Przeworsk na rok szkolny 2024/2025 zostały przygotowane w oparciu o zapisy art. 131 Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.) – do publicznego przedszkola lub oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

  • dzieci 3-4-5-6 letnie ( urodzone w latach 2018-2021),

  • dzieci 7 letnie, którym odroczono obowiązek

  • dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Przeworsk.

 Kryterium       

punkty

 I etap rekrutacji

 Dziecko z rodziny wielodzietnej ¹     

 – 10

 Dziecko niepełnosprawne    

 – 10

 Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego      

 – 10

 Dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego      

 – 10

 Dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo   

 – 10

 Dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego ²  

 – 10

 Dziecko objęte pieczą zastępczą    

 – 10

 II etap rekrutacji

 

 Dziecko obojga rodziców pracujących z udokumentowanym   zatrudnieniem³ 

 – 10

 Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin

 – 10

 Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego wyboru

 – 5

 Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek w Gminie Miejskiej Przeworsk

 – 5

1. rodzina wielodzietna oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci,

2. samotne wychowanie oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem, wówczas nie jest samotnym rodzicem wychowującym dziecko.

3. wymagane: udokumentowanie zatrudnienia – zaświadczenie z zakładu pracy, w przypadku samozatrudnienia aktualny wpis do działalności gospodarczej, poświadczenie rozliczania się z ZUS-em lub Urzędem Skarbowym.

   L. p. Rodzaj czynności Termin postępowania rekrutacyjnego Termin postępowania uzupełniającego
   1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 29 stycznia 2024 r.

  do 29 lutego 2024 r

  od 6 maja 2024 r.

  do 13 maja 2024 r.

   2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

  od 4 marca 2024 r.

  do 11 marca 2024 r.

  od 20 maja 2024 r.

  do 24 maja 2024 r.

   3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych   18 marzec 2024 r.   29 maja 2024 r.
   4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia   do 29 marca 2024 r.  do 10 czerwca 2024 r.
   5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych   12 kwietnia 2024 r.   17 czerwca 2023 r.
Wielkość czcionki
Kolor tła